โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 12 มีนาคม 2563

ลำดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น %
1 กลุ่มวิจิตรพงศ์พันธุ์ 1,652,108,060 75.49%
2 สำนักงานประกันสังคม 64,193,100 2.93%
3 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 44,859,356 2.05%
4 STATE STREET EUROPE LIMITED 22,265,846 1.02%
5 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 17,133,052 0.78%
6 นายอนุชา กิจธนามงคลชัย 13,270,000 0.61%
7 EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT 8,322,800 0.38%
8 นายวันจักร กิจธนามงคลชัย 7,000,000 0.32%
9 EAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD 6,371,400 0.29%
10 บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด 6,328,100 0.29%
  รวม 10 อันดับแรก 1,841,851,714 84.16%
  จำนวนหุ้นทั้งหมด 2,188,504,922