โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2563

ลำดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น %
1 กลุ่มวิจิตรพงศ์พันธุ์ 1,654,390,087 75.59%
2 สำนักงานประกันสังคม 64,423,100 2.94%
3 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 46,872,756 2.14%
4 STATE STREET EUROPE LIMITED 20,168,846 0.92%
5 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 17,163,052 0.78%
6 นายอนุชา กิจธนามงคลชัย 13,060,000 0.60%
7 นายวันจักร กิจธนามงคลชัย 7,000,000 0.32%
8 EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT 6,990,700 0.32%
9 นายนิติ วณิชย์จิรัฐติกาล 6,250,000 0.29%
10 EAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD 5,732,500 0.26%
  รวม 10 อันดับแรก 1,842,051,041 84.17%
  จำนวนหุ้นทั้งหมด 2,188,504,922