โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2562

ลำดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น %
1 กลุ่มวิจิตรพงศ์พันธุ์ 1,651,455,894 75.46%
2 สำนักงานประกันสังคม 98,743,200 4.51%
3 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 70,337,942 3.21%
4 STATE STREET EUROPE LIMITED 25,420,868 1.16%
5 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 19,998,752 0.91%
6 นายอนุชา กิจธนามงคลชัย 13,050,000 0.60%
7 EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT 9,044,200 0.41%
8 BNY MELLON NOMINEES LIMITED 7,108,500 0.32%
9 นายวันจักร กิจธนามงคลชัย 7,000,000 0.32%
10 EAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD 5,860,900 0.27%
  รวม 10 อันดับแรก 1,908,020,256 87.18%
  จำนวนหุ้นทั้งหมด 2,188,503,722