การประชุมผู้ถือหุ้น

เอกสาร  
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อย ในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทล่วงหน้า ดาวน์โหลด
แบบเสนอระเบียบวาระการประชุม การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
แบบส่งคำถามการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
เอกสาร  
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) ดาวน์โหลด
งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดาวน์โหลด

 

เอกสาร  
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อย ในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทล่วงหน้า ดาวน์โหลด
แบบเสนอระเบียบวาระการประชุม การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
แบบส่งคำถามการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
เอกสาร  
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) ดาวน์โหลด
งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดาวน์โหลด

 

เอกสาร  
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อย ในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทล่วงหน้า ดาวน์โหลด
แบบเสนอระเบียบวาระการประชุม การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
แบบส่งคำถามการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
เอกสาร  
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) ดาวน์โหลด
งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดาวน์โหลด

 

เอกสาร  
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อย ในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทล่วงหน้า ดาวน์โหลด
แบบเสนอระเบียบวาระการประชุม การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
เอกสาร  
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) ดาวน์โหลด
งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดาวน์โหลด

 

เอกสาร  
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อย ในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทล่วงหน้า ดาวน์โหลด
แบบเสนอระเบียบวาระการประชุม การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
เอกสาร  
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) ดาวน์โหลด
งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 (งบการเงินรวม) และสำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2559 (วันจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท)
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 (งบการเงินเฉพาะกิจการ) และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ดาวน์โหลด

 

เอกสาร  
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อย ในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทล่วงหน้า ดาวน์โหลด
แบบเสนอระเบียบวาระการประชุม การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ดาวน์โหลด