ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ (ล้านบาท) 2559 2560 1Q61 2Q61 3Q61 4Q61 2561 1Q62 2Q62
สินทรัพย์รวม  66,344 72,244 77,061 77,497 80,309 81,845 81,845 83,553 84,438
หนี้สินรวม  30,180 33,584 37,613 38,045 40,487 39,971 39,971 39,969 42,067
ส่วนของผู้ถือหุ้น 35,413 37,909 38,801 38,791 39,155 41,171 41,171 42,849 41,662
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม 751 750 647 661 667 704 704 735 709
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 46,926 43,935 8,352 10,930 11,198 14,420 44,901 11,881 7,781
รายได้รวม  47,173 44,113 8,368 10,978 11,229 14,495 45,071 11,909 7,806
กำไรขั้นต้นจากการขายอสังหาริมทรัพย์ 15,742 15,713 2,978 3,950 3,965 5,193 16,086 4,102 2,774
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร  8,153 8,537 1,853 1,980 1,942 2,654 8,430 1,855 1,487
กำไรสุทธิสำหรับปี 6,069 5,574 878 1,591 1,619 2,042 6,131 1,717 950
กำไรสุทธิ - ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 5,940 5,456 862 1,563 1,591 2,006 6,022 1,686 933
ข้อมูลต่อหุ้น                   
มูคค่าหุ้นชำระแล้ว (ล้านบาท)  2,186 2,187 2,189 2,189 2,189 2,189 2,189 2,189 2,189
จำนวนหุ้นชำระแล้ว (ล้านหุ้น)  2,186 2,187 2,189 2,189 2,189 2,189 2,189 2,189 2,189
มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น (บาท)  16.2 17.3 17.7 17.7 17.9 18.8 18.8 19.6 19.0
กำไรต่อหุ้น (บาท) 2.72 2.50 0.39 0.71 0.73 0.92 2.75 0.77 0.43
ราคาหุ้น ณ ปลายงวด (บาท) 22.5 23.5 21.4 19.0 21.2 17.3 17.3 18.0 21.3
ราคาหุ้น / กำไรต่อหุ้น (เท่า) 8.3 9.4 8.3 7.6 8.1 6.3 6.3 5.8 7.5
ราคาหุ้น / มูลค่าทางบัญชี (เท่า) 1.4 1.4 1.2 1.1 1.2 0.9 0.9 0.9 1.1
ขนาดของมูลค่าหุ้นในตลาด (ล้านบาท) 49,185 51,390 46,834 41,582 46,396 37,861 37,861 39,393 46,615
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ                  
อัตราหมุนเวียนเฉลี่ยของสินทรัพย์ (เท่า) 0.72 0.64 0.61 0.58 0.58 0.58 0.58 0.61 0.56
อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยจากสินทรัพย์ (%) 11.9 10.6 10.4 9.8 9.9 10.2 10.2 11.2 10.2
อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยจากส่วนของผู้ถือหุ้น (%) 17.1 14.9 15.1 14.5 15.3 15.2 15.2 16.8 15.4
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 33.5 35.8 35.7 36.1 35.4 36.0 35.8 34.5 35.6
อัตรากำไรสุทธิ (%) 12.6 12.4 10.3 14.2 14.2 13.8 13.4 14.2 11.9
อัตราหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.85 0.89 0.97 0.98 1.03 0.97 0.97 0.93 1.01
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (ล้านบาท) 19,898 24,300 27,260 27,300 28,905 27,100 27,100 26,700 29,650
อัตราหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.56 0.64 0.70 0.70 0.74 0.66 0.66 0.62 0.71