ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

  • รายปี

  • รายไตรมาส


ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ (ล้านบาท) 2560 2561 2562 2563
สินทรัพย์รวม 72,244 81,845 86,782 78,273
หนี้สินรวม 33,584 39,971 42,990 35,227
ส่วนของผู้ถือหุ้น 37,909 41,171 43,056 43,047
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม 750 704 736 740
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 43,935 44,901 39,885 29,244
รายได้รวม 44,113 45,071 40,152 29,513
กำไรขั้นต้นจากการขายอสังหาริมทรัพย์ 15,713 16,086 14,131 9,368
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 8,537 8,430 7,060 5,437
กำไรสุทธิสำหรับปี 5,574 6,131 5,459 2,827
กำไรสุทธิ - ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 5,456 6,022 5,359 2,771
ข้อมูลต่อหุ้น      
มูคค่าหุ้นชำระแล้ว (ล้านบาท) 2,187 2,189 2,189 2,189
จำนวนหุ้นชำระแล้ว (ล้านหุ้น) 2,187 2,189 2,189 2,189
มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) 17.3 18.8 19.7 19.7
กำไรต่อหุ้น (บาท) 2.50 2.75 2.45 1.27
ราคาหุ้น ณ ปลายงวด (บาท) 23.5 17.3 14.8 12.5
ราคาหุ้น / กำไรต่อหุ้น (เท่า) 9.4 6.3 6.0 9.9
ราคาหุ้น / มูลค่าทางบัญชี (เท่า) 1.4 0.9 0.8 0.6
ขนาดของมูลค่าหุ้นในตลาด (ล้านบาท) 51,390 37,861 32,390 27,356
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ      
อัตราหมุนเวียนเฉลี่ยของสินทรัพย์ (เท่า) 0.64 0.58 0.48 0.38
อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยจากสินทรัพย์ (%) 10.6 10.2 8.7 6.5
อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยจากส่วนของผู้ถือหุ้น (%) 14.9 15.2 12.7 9.0
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 35.8 35.8 35.4 32.0
อัตรากำไรสุทธิ (%) 12.4 13.4 13.4 9.4
อัตราหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.89 0.97 1.00 0.80
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (ล้านบาท) 24,300 27,100 31,100 25,007
อัตราหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.64 0.66 0.72 0.58
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ (ล้านบาท) 4Q62 1Q63 2Q63 3Q63 4Q63 1Q64 2Q64
สินทรัพย์รวม 86,782 92,611 85,082 82,150 78,273 76,741 75,118
หนี้สินรวม 42,990 47,871 42,093 39,224 35,227 32,326 32,446
ส่วนของผู้ถือหุ้น 43,056 43,985 42,265 42,204 43,047 43,665 42,672
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม 736 755 724 723 740 750 733
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 11,706 7,143 6,166 6,353 9,584 6,888 6,334
รายได้รวม 11,886 7,176 6,223 6,402 9,712 6,897 6,389
กำไรขั้นต้นจากการขายอสังหาริมทรัพย์ 4,264 2,561 1,966 2,038 2,803 1,836 1,850
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 1,966 1,268 1,339 1,156 1,673 1,039 1,099
กำไรสุทธิสำหรับปี 1,859 940 426 616 845 616 439
กำไรสุทธิ - ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 1,825 922 417 603 829 606 427
ข้อมูลต่อหุ้น        
มูคค่าหุ้นชำระแล้ว (ล้านบาท) 2,189 2,189 2,189 2,189 2,189 2,189 2,189
จำนวนหุ้นชำระแล้ว (ล้านหุ้น) 2,189 2,189 2,189 2,189 2,189 2,189 2,189
มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) 19.7 20.1 19.3 19.3 19.7 20.0 19.5
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.83 0.42 0.19 0.28 0.38 0.28 0.20
ราคาหุ้น ณ ปลายงวด (บาท) 14.8 9.3 11.5 10.8 12.5 12.8 13.8
ราคาหุ้น / กำไรต่อหุ้น (เท่า) 6.0 4.4 6.2 6.3 9.9 11.4 12.2
ราคาหุ้น / มูลค่าทางบัญชี (เท่า) 0.8 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7
ขนาดของมูลค่าหุ้นในตลาด (ล้านบาท) 32,390 20,244 25,168 23,636 27,356 28,013 30,201
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ        
อัตราหมุนเวียนเฉลี่ยของสินทรัพย์ (เท่า) 0.48 0.41 0.40 0.38 0.36 0.35 0.37
อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยจากสินทรัพย์ (%) 8.7 7.3 6.8 6.5 3.4 2.9 3.1
อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยจากส่วนของผู้ถือหุ้น (%) 12.7 10.6 9.7 9.0 6.4 5.6 5.8
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 36.4 35.9 31.9 32.1 29.3 26.7 28.4
อัตรากำไรสุทธิ (%) 15.6 12.8 6.7 9.4 8.5 8.8 6.7
อัตราหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.00 1.09 1.00 0.93 0.80 0.74 0.74
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (ล้านบาท) 31,100 34,850 30,150 28,157 25,007 23,507 22,857
อัตราหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.72 0.79 0.71 0.67 0.58 0.54 0.54