ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

  • รายปี

  • รายไตรมาส


ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ (ล้านบาท) 2559 2560 2561
สินทรัพย์รวม  66,344 72,244 81,845
หนี้สินรวม  30,180 33,584 39,971
ส่วนของผู้ถือหุ้น 35,413 37,909 41,171
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม 751 750 704
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 46,926 43,935 44,901
รายได้รวม  47,173 44,113 45,071
กำไรขั้นต้นจากการขายอสังหาริมทรัพย์ 15,742 15,713 16,086
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร  8,153 8,537 8,430
กำไรสุทธิสำหรับปี 6,069 5,574 6,131
กำไรสุทธิ - ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 5,940 5,456 6,022
ข้อมูลต่อหุ้น       
มูคค่าหุ้นชำระแล้ว (ล้านบาท)  2,186 2,187 2,189
จำนวนหุ้นชำระแล้ว (ล้านหุ้น)  2,186 2,187 2,189
มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น (บาท)  16.2 17.3 18.8
กำไรต่อหุ้น (บาท) 2.72 2.50 2.75
ราคาหุ้น ณ ปลายงวด (บาท) 22.5 23.5 17.3
ราคาหุ้น / กำไรต่อหุ้น (เท่า) 8.3 9.4 6.3
ราคาหุ้น / มูลค่าทางบัญชี (เท่า) 1.4 1.4 0.9
ขนาดของมูลค่าหุ้นในตลาด (ล้านบาท) 49,185 51,390 37,861
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ      
อัตราหมุนเวียนเฉลี่ยของสินทรัพย์ (เท่า) 0.72 0.64 0.58
อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยจากสินทรัพย์ (%) 11.9 10.6 10.2
อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยจากส่วนของผู้ถือหุ้น (%) 17.1 14.9 15.2
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 33.5 35.8 35.8
อัตรากำไรสุทธิ (%) 12.6 12.4 13.4
อัตราหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.85 0.89 0.97
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (ล้านบาท) 19,898 24,300 27,100
อัตราหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.56 0.64 0.66
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ (ล้านบาท) 1Q61 2Q61 3Q61 4Q61 1Q62 2Q62 3Q62
สินทรัพย์รวม  77,061 77,497 80,309 81,845 83,553 84,438 85,320
หนี้สินรวม  37,613 38,045 40,487 39,971 39,969 42,067 43,363
ส่วนของผู้ถือหุ้น 38,801 38,791 39,155 41,171 42,849 41,662 41,255
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม 647 661 667 704 735 709   701
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 8,352 10,930 11,198 14,420 11,881 7,781        8,517
รายได้รวม  8,368 10,978 11,229 14,495 11,909 7,806        8,551
กำไรขั้นต้นจากการขายอสังหาริมทรัพย์ 2,978 3,950 3,965 5,193 4,102 2,774        2,992
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร  1,853 1,980 1,942 2,654 1,855 1,487        1,752
กำไรสุทธิสำหรับปี 878 1,591 1,619 2,042 1,717 950   933
กำไรสุทธิ - ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 862 1,563 1,591 2,006 1,686 933   916
ข้อมูลต่อหุ้น             
มูคค่าหุ้นชำระแล้ว (ล้านบาท)  2,189 2,189 2,189 2,189 2,189 2,189        2,189
จำนวนหุ้นชำระแล้ว (ล้านหุ้น)  2,189 2,189 2,189 2,189 2,189 2,189        2,189
มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น (บาท)  17.7 17.7 17.9 18.8 19.6 19.0 18.9
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.39 0.71 0.73 0.92 0.77 0.43 0.42
ราคาหุ้น ณ ปลายงวด (บาท) 21.4 19.0 21.2 17.3 18.0 21.3 16.7
ราคาหุ้น / กำไรต่อหุ้น (เท่า) 8.3 7.6 8.1 6.3 5.8 7.5 6.6
ราคาหุ้น / มูลค่าทางบัญชี (เท่า) 1.2 1.1 1.2 0.9 0.9 1.1 0.9
ขนาดของมูลค่าหุ้นในตลาด (ล้านบาท) 46,834 41,582 46,396 37,861 39,393 46,615 36,548
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ            
อัตราหมุนเวียนเฉลี่ยของสินทรัพย์ (เท่า) 0.61 0.58 0.58 0.58 0.61 0.56 0.52
อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยจากสินทรัพย์ (%) 10.4 9.8 9.9 10.2 11.2 10.2 9.0
อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยจากส่วนของผู้ถือหุ้น (%) 15.1 14.5 15.3 15.2 16.8 15.4 13.8
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 35.7 36.1 35.4 36.0 34.5 35.6 35.1
อัตรากำไรสุทธิ (%) 10.3 14.2 14.2 13.8 14.2 11.9 10.7
อัตราหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.97 0.98 1.03 0.97 0.93 1.01 1.05
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (ล้านบาท) 27,260 27,300 28,905 27,100 26,700 29,650 31,700
อัตราหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.70 0.70 0.74 0.66 0.62 0.71 0.77