ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

  • รายปี

  • รายไตรมาส


ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ (ล้านบาท) 2559 2560 2561 2562
สินทรัพย์รวม 66,344 72,244 81,845 86,782
หนี้สินรวม 30,180 33,584 39,971 42,990
ส่วนของผู้ถือหุ้น 35,413 37,909 41,171 43,056
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม 751 750 704 736
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 46,926 43,935 44,901 39,885
รายได้รวม 47,173 44,113 45,071 40,152
กำไรขั้นต้นจากการขายอสังหาริมทรัพย์ 15,742 15,713 16,086 14,131
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 8,153 8,537 8,430 7,060
กำไรสุทธิสำหรับปี 6,069 5,574 6,131 5,459
กำไรสุทธิ - ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 5,940 5,456 6,022 5,359
ข้อมูลต่อหุ้น      
มูคค่าหุ้นชำระแล้ว (ล้านบาท) 2,186 2,187 2,189 2,189
จำนวนหุ้นชำระแล้ว (ล้านหุ้น) 2,186 2,187 2,189 2,189
มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) 16.2 17.3 18.8 19.7
กำไรต่อหุ้น (บาท) 2.72 2.50 2.75 2.45
ราคาหุ้น ณ ปลายงวด (บาท) 22.5 23.5 17.3 14.8
ราคาหุ้น / กำไรต่อหุ้น (เท่า) 8.3 9.4 6.3 6.0
ราคาหุ้น / มูลค่าทางบัญชี (เท่า) 1.4 1.4 0.9 0.8
ขนาดของมูลค่าหุ้นในตลาด (ล้านบาท) 49,185 51,390 37,861 32,390
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ      
อัตราหมุนเวียนเฉลี่ยของสินทรัพย์ (เท่า) 0.72 0.64 0.58 0.48
อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยจากสินทรัพย์ (%) 11.9 10.6 10.2 8.7
อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยจากส่วนของผู้ถือหุ้น (%) 17.1 14.9 15.2 12.7
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 33.5 35.8 35.8 35.4
อัตรากำไรสุทธิ (%) 12.6 12.4 13.4 13.4
อัตราหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.85 0.89 0.97 1.00
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (ล้านบาท) 19,898 24,300 27,100 31,100
อัตราหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.56 0.64 0.66 0.72
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ (ล้านบาท) 3Q61 4Q61 1Q62 2Q62 3Q62 4Q62 1Q63 2Q63
สินทรัพย์รวม 80,309 81,845 83,553 84,438 85,320 86,782 92,611 85,082
หนี้สินรวม 40,487 39,971 39,969 42,067 43,363 42,990 47,871 42,093
ส่วนของผู้ถือหุ้น 39,155 41,171 42,849 41,662 41,255 43,056 43,985 42,265
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม 667 704 735 709 701 736 755 724
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 11,198 14,420 11,881 7,781 8,517 11,706 7,143 6,166
รายได้รวม 11,229 14,495 11,909 7,806 8,551 11,886 7,176 6,223
กำไรขั้นต้นจากการขายอสังหาริมทรัพย์ 3,965 5,193 4,102 2,774 2,992 4,264 2,561 1,966
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 1,942 2,654 1,855 1,487 1,752 1,966 1,268 1,339
กำไรสุทธิสำหรับปี 1,619 2,042 1,717 950 933 1,859 940 426
กำไรสุทธิ - ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 1,591 2,006 1,686 933 916 1,825 922 417
ข้อมูลต่อหุ้น            
มูคค่าหุ้นชำระแล้ว (ล้านบาท) 2,189 2,189 2,189 2,189 2,189 2,189 2,189 2,189
จำนวนหุ้นชำระแล้ว (ล้านหุ้น) 2,189 2,189 2,189 2,189 2,189 2,189 2,189 2,189
มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) 17.9 18.8 19.6 19.0 18.9 19.7 20.1 19.3
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.73 0.92 0.77 0.43 0.42 0.83 0.42 0.19
ราคาหุ้น ณ ปลายงวด (บาท) 21.2 17.3 18.0 21.3 16.7 14.8 9.3 11.5
ราคาหุ้น / กำไรต่อหุ้น (เท่า) 8.1 6.3 5.8 7.5 6.6 6.0 4.4 6.2
ราคาหุ้น / มูลค่าทางบัญชี (เท่า) 1.2 0.9 0.9 1.1 0.9 0.8 0.5 0.6
ขนาดของมูลค่าหุ้นในตลาด (ล้านบาท) 46,396 37,861 39,393 46,615 36,548 32,390 20,244 25,168
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ            
อัตราหมุนเวียนเฉลี่ยของสินทรัพย์ (เท่า) 0.58 0.58 0.61 0.56 0.52 0.48 0.41 0.40
อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยจากสินทรัพย์ (%) 9.9 10.2 11.2 10.2 9.0 8.7 7.3 6.8
อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยจากส่วนของผู้ถือหุ้น (%) 15.3 15.2 16.8 15.4 13.8 12.7 10.6 9.7
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 35.4 36.0 34.5 35.6 35.1 36.4 35.9 31.9
อัตรากำไรสุทธิ (%) 14.2 13.8 14.2 12.0 10.7 15.6 12.8 6.7
อัตราหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.03 0.97 0.93 1.01 1.05 1.00 1.09 1.00
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (ล้านบาท) 28,905 27,100 26,700 29,650 31,700 31,100 34,850 30,150
อัตราหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.74 0.66 0.62 0.71 0.77 0.72 0.79 0.71