ข้อมูลหุ้นกู้

ชื่อหุ้นกู้ มูลค่า (ล้านบาท) อัตราดอกเบี้ย อายุหุ้นกู้ (ปี) วันที่ออก วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน
คงที่ เพิ่มเติม* รวม
หุ้นกู้ของ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 (“หุ้นกู้ชุดที่ 2") (PS205A) 2,000 3.13% 0.10% 3.23% 5 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้ 13 พฤษภาคม 2558 13 พฤษภาคม 2563
หุ้นกู้ของ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562  (“หุ้นกู้ชุดที่ 1”) (PS193A) 2,300 2.05% 0.00% 2.05% 3 ปี 6 เดือน นับจากวันที่ออกหุ้นกู้ 17 มีนาคม 2559 21 มีนาคม 2562
หุ้นกู้ของ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562 (“หุ้นกู้ชุดที่ 2”) (PS199A) 1,700 2.08% 0.00% 2.08% 3 ปี 6 เดือน 2 วันนับจากวันที่ออกหุ้นกู้ 17 มีนาคม 2559 19 กันยายน 2562
หุ้นกู้ของ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562 (“หุ้นกู้ชุดที่ 1”) (PS19NA) 2,400 2.63% 0.00% 2.63% 2 ปี 9 เดือน 26 วันนับจากวันที่ออกหุ้นกู้ 3 กุมภาพันธ์ 2560 29 พฤศจิกายน 2562
หุ้นกู้ของ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 (“หุ้นกู้ชุดที่ 2”) (PS207A) 2,600 2.85% 0.00% 2.85% 3 ปี 5 เดือน 28 วันนับจากวันที่ออกหุ้นกู้ 3 กุมภาพันธ์ 2560 31 กรกฎาคม 2563
หุ้นกู้ของ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 (“หุ้นกู้ชุดที่ 1”) (PS20NA) 2,500 2.64% 0.00% 2.64% 3 ปี 5 เดือน 5 วันนับจากวันที่ออกหุ้นกู้ 15 มิถุนายน 2560 20 พฤศจิกายน 2563
หุ้นกู้ของ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2560 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 (“หุ้นกู้ชุดที่ 1”) (PS213A) 2,000 2.27% 0.00% 2.27% 3 ปี 6 เดือนนับจากวันที่ออกหุ้นกู้ 19 กันยายน 2560 19 มีนาคม 2564
หุ้นกู้ของ บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 (“หุ้นกู้ชุดที่ 1”) (PSH215A) 4,750 2.37% 0.00% 2.37% 3 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้ 31 พฤษภาคม 2561 31 พฤษภาคม 2564
หุ้นกู้ของ บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 (“หุ้นกู้ชุดที่ 2”) (PSH235A) 750 2.84% 0.00% 2.84% 5 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้ 31 พฤษภาคม 2561 31 พฤษภาคม 2566
หุ้นกู้ของ บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 (“หุ้นกู้”) (PSH223A) 3,500 2.78% 0.00% 2.78% 3 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้ 28 มีนาคม 2562 28 มีนาคม 2565

* มีการปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ย 0.10% เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559