ข้อมูลหุ้นกู้

ชื่อหุ้นกู้ มูลค่า (ล้านบาท) อัตราดอกเบี้ย อายุหุ้นกู้ (ปี) วันที่ออก วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน
คงที่ เพิ่มเติม* รวม
หุ้นกู้ของ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 (“หุ้นกู้ชุดที่ 1”) (PS20NA) 2,500 2.64% 0.00% 2.64% 3 ปี 5 เดือน 5 วันนับจากวันที่ออกหุ้นกู้ 15 มิถุนายน 2560 20 พฤศจิกายน 2563
หุ้นกู้ของ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2560 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 (“หุ้นกู้ชุดที่ 1”) (PS213A) 2,000 2.27% 0.00% 2.27% 3 ปี 6 เดือนนับจากวันที่ออกหุ้นกู้ 19 กันยายน 2560 19 มีนาคม 2564
หุ้นกู้ของ บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 (“หุ้นกู้ชุดที่ 1”) (PSH215A) 4,750 2.37% 0.00% 2.37% 3 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้ 31 พฤษภาคม 2561 31 พฤษภาคม 2564
หุ้นกู้ของ บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 (“หุ้นกู้ชุดที่ 2”) (PSH235A) 750 2.84% 0.00% 2.84% 5 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้ 31 พฤษภาคม 2561 31 พฤษภาคม 2566
หุ้นกู้ของ บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 (“หุ้นกู้”) (PSH223A) 3,500 2.78% 0.00% 2.78% 3 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้ 28 มีนาคม 2562 28 มีนาคม 2565
หุ้นกู้ของ บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 (“หุ้นกู้”) (PSH22NA) 3,500 2.30% 0.00% 2.30% 3 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้ 14 พฤศจิกายน 2562 14 พฤศจิกายน 2565
หุ้นกู้ของ บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (“หุ้นกู้”) (PSH24NA) 3,000 2.55% 0.00% 2.55% 5 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้ 14 พฤศจิกายน 2562 14 พฤศจิกายน 2567
หุ้นกู้ของ บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 (“หุ้นกู้”) (PSH225A) 2,000 2.70% 0.00% 2.70% 2 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้ 11 พฤษภาคม 2563 11 พฤษภาคม 2565

* มีการปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ย 0.10% เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559