รายชื่อนักวิเคราะห์

บริษัทหลักทรัพย์ ชื่อ-สกุล ติดต่อ
บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน) คุณอรณิชา เลิศสัจจานันท์ Email: onnicha@aira.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ แอพเพิล เวลธ์ จำกัด (มหาชน) คุณมีนา ตุลยนิติกุล Email: meena.tu@applewealthsecurities.com
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน) คุณเทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม Email: therdsak@asiaplus.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน) คุณนวลพรรณ น้อยรัชชุกร Email: nuanpun@asiaplus.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด คุณณัชพล ชีวะวิชวาลกุล Email: nutchapol.ch@asiawealth.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ บีอ็นพี พารีบาส์ จำกัด คุณชุติมา วรมนตรี Email: chutima.wor@acls.co.th 
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด(มหาชน) คุณนฤมล เอกสมุทร Email: narumon.e@bualuang.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) คุณสมนันท์ ผลสมบูรณ์โชค Email: Samanun.polsomboonchok@th.nomura.com 
บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด  คุณพรทิภา ระยับแสงเดือน Email: pornthipa.ra@cimb.com 
บริษัทหลักทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด คุณสุรีย์พร ศิริศันสนียวงศ์ Email: sureeporn.sirisansaneeyawong@citi.com
บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด คุณสรภพ ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ Email: soraphob.panpiemras@clsa.com
บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนดอยซ์ ทิสโก้ จำกัด คุณ ณัฐวุฒิ ศิวะรุจิวงค์ Email: nathavut@dbtisco.com
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด  คุณจันทร์เพ็ญ ศิริธนารัตนกุล  Email: chanpens@th.dbsvickers.com
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) คุณธัญญธร ทรงวุฒิ Email: thanyatorn.s@fnsyrus.com
บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด คุณวิลาสินี บุญมาสูงทรง Email: wilasinee@globlexsecurities.com
บริษัทหลักทรัพย์เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด คุณจักรพันธ์ พรพรรณรัตน์ Email: kae.pornpunnarath@jpmorgan.com
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) คุณสรพงษ์ จักรธีรังกูร Email: sorapong.j@kasikornsecurities.com
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) คุณรัฐศักดิ์ พิริยะอนนท์ Email: ratasakp@kgi.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ เคซี ซีมิโก้ จำกัด คุณวรรัตน์ เผ่าภคะ Email: woraratp@ktzmico.com
บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด คุณอำนาจ โงสว่าง Email: amnart.n@ktbst.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) คุณศิริพร ไกรรส Email: siriporn.kr@lhsec.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด คุณวริศรา เด่นวรลักษณ์ Email: Bo.denworalak@macquarie.com
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) คุณเติมพร ตันติวิวัฒน์ Email: termporn.t@maybank-ke.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ โอเอสเค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) คุณวนิดา ไกสเล่อร์ Email: wanida.ge@th.oskgroup.com
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) คุณจิราภรณ์ ลินมณีโชติ Email: Jiraporn@phatrasecurities.com
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) คุณดนัย ตุลยาพิศิษฐ์ชัย Email: Danait@phillip.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด คุณสิริการณ์ กฤษฏิ์นิพัทธ์ Email: sirikarn.krisnipat@scb.co.th 
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) คุณพรรณารายณ์ วงชาลี Email: phannarai.von@thanachartsec.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด คุณวฤณ มหาดำรงค์กุล Email: v-rin@trinitythai.com
บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด คุณณัฐจุฑา ณ พัทลุง Email: natchutha.na-pattaloong@ubs.com
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) คุณพีระวัฒน์ เด่นธนานันต์ Email: peerawat@uobkayhian.co.th