รายชื่อนักวิเคราะห์

บริษัทหลักทรัพย์ ชื่อ-สกุล ติดต่อ
บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน) คุณพีรพล สุรัตนวนิช Email: phiraphon.s@aira.co.th
บริษัท เอพีเอ แคปปิตอล แอนด์ แอ็ดไวซอรี่ จำกัด คุณภัทรา คงอรรถการ Email: pattra.k@apa-cap.com
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน) คุณเทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม Email: therdsak@asiaplus.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน) คุณนวลพรรณ น้อยรัชชุกร Email: nuanpun@asiaplus.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด คุณธงชัย ปีงเจริญกุล  Email: thongchai.pu@asiawealth.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด(มหาชน) คุณนฤมล เอกสมุทร Email: narumon.e@bualuang.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) คุณสมนันท์ ผลสมบูรณ์โชค Email: samanun.polsomboonchok@th.nomura.com 
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด  คุณพรทิภา ระยับแสงเดือน Email: pornthipa.Ra@cgs-cimb.com
บริษัทหลักทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด คุณสุรีย์พร ศิริศันสนียวงศ์ Email: sureeporn.sirisansaneeyawong@citi.com
บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด คุณสรภพ ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ Email: soraphob.panpiemras@clsa.com
บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) คุณสิทธิเดช ประเสริฐรุ่งเรือง Email: sittidath.pr@countrygroup.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด  คุณลีนา แพรักขกิจ Email: leenap@th.dbs.com
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) คุณธัญญธร ทรงวุฒิ Email: thanyatorn.s@fnsyrus.com
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) คุณกรัณย์ อินทร์ชัย Email: karun.int@fssia.com
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) คุณสรพงษ์ จักรธีรังกูร Email: sorapong.j@kasikornsecurities.com
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) คุณณภัทร วรจรรยาวงศ์ Email: napatv@kgi.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) คุณจิราภรณ์ ลินมณีโชติ Email: jiraporn.Linm@kkpfg.com
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) คุณรัฐศักดิ์ พิริยะอนนท์ Email: ratasak.piriyanont@krungsrisecurities.com
บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที (ประเทศไทย) จำกัด คุณอำนาจ โงสว่าง Email: amnart.n@ktbst.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) คุณวนิดา ไกสเล่อร์ Email: vanida.g@maybank-ke.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) คุณดนัย ตุลยาพิศิษฐ์ชัย Email: danait@phillip.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) คุณชาตรี ศรีสมัยเจริญ Email: chatree.sr@rhbgroup.com
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด คุณเติมพร ตันติวิวัฒน์ Email: termporn.tantivivat@scb.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) คุณพรรณารายณ์ วงชาลี Email: phannarai.von@thanachartsec.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด คุณณัฐวุฒิ ศิวะรุจิวงค์ Email: nathavut@tisco.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด คุณวฤณ มหาดำรงค์กุล Email: v-rin@trinitythai.com
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) คุณพีระวัฒน์ เด่นธนานันต์ Email: peerawat@uobkayhian.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด คุณจารุชาติ บูชาชาติ Email: jaruchart.b@yuanta.co.th